Gevestigd in Haarlem

+316 29 33 80 91

hello@renatesmit.nl

DE WEBSITE
Alle inhoud van deze website is eigendom van Renate Smit Photography en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst, foto’s en andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.

AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT VOLGENS DE NEDERLANDSE WET
De fotograaf is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de fotograaf, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van 100% van de gehanteerde licentievergoeding. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn/haar dood in handen van zijn/haar erfgenamen.

Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan ten alle tijden door de rechthebbende gebruikt worden ter promotie van zijn/haar werk, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht. Dit betekent dat foto’s van uw huisdieren door de fotograaf gepubliceerd mogen worden.

GEBRUIKSOVEREENKOMST
De aankoop van een foto gaat gepaard met een licentieovereenkomst voor het gebruik van de foto. Tenzij anders overeengekomen, houdt dit in dat het gebruik van de foto beperkt is tot het gebruik binnen de privé-sfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding. Met de overdracht van beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.

Het publiceren van foto’s is in den beginsel niet toegestaan en foto’s mogen niet aan derden worden aangeboden. Wanneer u digitale foto’s wilt plaatsen op uw website of op een forum (vanzelfsprekend zonder commerciële doeleinden), is dit enkel toegestaan in ongewijzigde vorm na toestemming van de fotograaf en met een duidelijke vermelding in de vorm van “foto: www.renatesmit.nl”.

ALGEMENE VOORWAARDEN

DIGITALE BESTANDEN
Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd. Het is niet toegestaan om digitale beelden (jpeg-lage resolutie) online te plaatsen anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Het is eveneens niet toegestaan digitale beelden (jpeg-hoge resolutie) af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden.

Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is Renate Smit Photography niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

LEVERING EN VERZENDING
Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.

Op alle rechtsbetrekkingen van Renate Smit Photography zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

OFFERTE
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

VERGOEDING
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

FACTUUR EN BETALING
Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op verzoek is het mogelijk om in overleg in termijnen te betalen.

ANNULERING
Bij een bruidsreportage geldt dat als de opdracht binnen 4 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt geannuleerd, 20% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 2 maanden wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht. Bij annulering van een photoshoot, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.

CADEAUBONNEN
De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig en inwisselbaar als betaling heeft plaatsgevonden. Prijsverhogingen na de datum van afgifte worden doorberekend aan de klant. Cadeaubonnen worden niet voor geld ingewisseld.

AANSPRAKELIJKHEID
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag.

Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld.